OBCHODNÍ PODMÍNKY

(OBECNÁ ČÁST)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. V těchto obchodních podmínkách naleznete úpravu práv a povinností Vás jako kupujících na jedné straně, a projektu Artiffine jako prodávajícího na straně druhé v případě objednání zboží z e-shopu Artiffine dostupného na adrese www.artiffine.com, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy.
 2. Tyto obchodní podmínky sestávají vždy ze dvou vzájemně podmíněných a neoddělitelných částí dle doručovací adresy kupujícího a jeho usazení – obchodní podmínky mají svou obecnou část a individuální část podle lokalizace doručovací adresy. Pro řádné seznámení s obchodními podmínkami je kupující povinen seznámit se s oběma jejich částmi. Obě části obchodních podmínek přitom tvoří nedílnou součást objednávkového procesu; kde se níže v textu hovoří o obchodních podmínkách, pojednává se vždy o celku obchodních podmínek sestávajících z obecné části a individuální části dle relevantní doručovací adresy.
 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást obsahu kupní smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno zde v obchodních podmínkách a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu kupní smlouvy – ujednání v obchodních podmínkách se nepoužije.
 4. Pokud je výslovně sjednáno, lze uzavřít kupní smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto obchodní podmínky vůbec, popřípadě některá ujednání těchto obchodních podmínek modifikovat.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující akceptuje tyto obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku kupní smlouvy.
 6. Kde se hovoří o kupujícím, jedná se o osobu objednávající zboží z e-shopu Artiffine, ať už se jedná o spotřebitele, nebo podnikatele ve smyslu účinné právní úpravy.
 7. Kde se hovoří o prodávajícím nebo jen Artiffine, jedná se o společnost Afroditée Europe s.r.o., IČ 08744220, se sídlem na adrese Mezi Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika (EU), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 45589. Tato společnost provozuje e-shop Artiffine, vyřizuje objednávky a zajišťuje chod projektu Artiffine.
 8. Kde se hovoří o objednání zboží z e-shopu Artiffine, jedná se o uzavření kupní smlouvy, jejíž smluvními stranami je prodávající a kupující, a jejímž předmětem je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo, a na druhé straně povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 9. S ohledem na druh zboží nabízeného k objednání Artiffine disponuje veškerými nutnými zákonnými předpoklady pro distribuci zboží na území České republiky, a postupuje plně v souladu s veškerými hygienickými, farmaceutickými a dalšími relevantními právními předpisy v dané oblasti.
 10. Veškeré texty, grafiky, ilustrace, fotografie, jakož i další doprovodné materiály dostupné v e-shopu Artiffine jsou autorským dílem ve smyslu účinné právní úpravy, ke kterým Artiffine vykonává autorská práva v plném rozsahu. Jakékoliv nakládání s těmito autorskými díly, které bude v rozporu s právní úpravou či předchozí dohodou, je zásahem do autorských práv a jako takové bude stíháno.

II. INFORMACE

 1. Informace o cenách:

 -veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč včetně všech daní a poplatků, jakož i nákladů na balení; uváděné ceny jsou nicméně uvedeny bez nákladů na dodání zboží (pro tyto informace vizte individuální část obchodních podmínek). Pokud by cena byla uvedena chybně, následuje postup dle čl. III.6. obchodních podmínek,

 -v případě, že zboží bude dopravováno či zabaleno zvláštním způsobem (tj. v podobě, která se běžně nepředpokládá), budou účtovány zvláštní náklady na dodání a balení zboží; tyto náklady jsou přitom buď uvedeny u příslušného zboží v e-shopu Artiffine, nebo předem dojednány,

 -konečná kupní cena, kterou je třeba zaplatit, sestává ze samotné ceny zboží, nákladů na dodání zboží a případných dalších nákladů na dodání a balení zboží zvláštním způsobem; tuto cenu přitom nelze jednostranně měnit.

2. Informace o přijímaných způsobech platby:

-kupní cena může být uhrazena následujícími způsoby: 

platbou skrze platební bránu Global Payments, kterou provozuje společnost Global Payments, s.r.o., IČ 04235452, se sídlem na adrese V olšinách třída 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika (EU), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 244453,

platbou při převzetí zboží („na dobírku“), avšak pouze tam, kde to předpokládá individuální část obchodních podmínek pro konkrétní stát.

-povinnost kupujícího uhradit kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky v odpovídající výši na účet Artiffine, případně provedením platby při převzetí zboží; úhrada kupní ceny v případě její úhrady skrze platební brány probíhá s odesláním nabídky před jejím přijetím ve smyslu čl. III. obchodních podmínek.

 1. Informace o dodání zboží:

-zboží může být dodáno následujícím způsobem:

-převzetím zboží od dopravce za podmínek dle čl. IV.1. obchodních podmínek,

-převzetím zboží ve vybrané provozovně za podmínek dle čl. IV.2. obchodních podmínek.

-vlastnické právo ke zboží nabude kupující převzetím zboží či úplným uhrazením kupní ceny podle toho, která z těchto skutečností nastane později,

-okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží se stanovuje k okamžiku předání prvnímu dopravci.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na její uzavření (nabídka). Přijetí této nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu a nemá právní účinky.
 2. Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky; nabídka je nadto potvrzena na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky v zákonném slova smyslu a nemá právní účinky.
 4. Prezentace zboží a informace o něm:

návrhy dodat zboží za určenou cenu v e-shopu Artiffine neznamenají nabídku, tj. prostým přijetím takového „návrhu“ na dodání zboží (odesláním objednávky) ještě není vyjádřena vůle kupujícího uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu; prezentace zboží v e-shopu Artiffine ještě není nabídkou v zákonném slova smyslu,

informace uváděné v e-shopu Artiffine týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží tvoří závazný podklad pro učinění nabídky ze strany kupujícího (s výjimkou chybně uvedené ceny dle čl. III.6. obchodních podmínek),

nabídkou v zákonném slova smyslu se proto rozumí až kupujícím odeslaná objednávka prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou takové platné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

5. Postup uzavření smlouvy:

-pro objednání zboží je třeba vyplnit všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámit se s těmito obchodními podmínkami, jakož i Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými ZDE, vyslovit s nimi souhlas a odeslat objednávku kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“,

-až do odeslání objednávky lze kontrolovat a měnit vstupní údaje vkládané do objednávky,

-jakmile je objednávka provedena (je učiněna nabídka), je taková objednávka bezodkladně zpracována a její přijetí je potvrzeno elektronicky na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu; toto potvrzení ale ještě není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu,

-nabídku lze vzít zpět až do okamžiku odeslání přijetí nabídky, resp. do okamžiku, kdy je takové přijetí doručeno, a to bez udání důvodu na e-mailovou adresu info@artiffine.com, 

přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou Artiffine zašle elektronicky na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu po zpracování a potvrzení objednávky; v tomto přijetí přitom nesmí být činěno žádných dodatků nebo odchylek od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (čl. III.6. obchodních podmínek) a případu, kdy uvedené zboží již není v nabídce,

okamžikem doručení přijetí nabídky kupujícímu je kupní smlouva uzavřena, s tím, že za případné chyby při přenosu dat Artiffine nenese odpovědnost.

6. Postup v případě chybně uvedené ceny:

-v případě, že je u objednaného zboží v e-shopu Artiffine uvedená chybná cena (například z důvodu změny cenových podmínek dodavatele), v odpovědi na objednávku kupujícího je uvedena správná cena,

-taková odpověď není přijetím nabídky, nýbrž je protinabídkou, a k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje, aby byla nová cena potvrzena elektronicky na e-mailovou adresu info@artiffine.com,

doručením takového potvrzení je kupní smlouva uzavřena (s novou cenou); v tomto potvrzení přitom nesmí být činěno žádných dodatků nebo odchylek.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodání zboží převzetím od dopravce:

-cenové podmínky pro dopravu a případné balení zboží jsou zvlášť ujednány v závislosti na státu doručení určeném zadáním doručovací adresy kupujícího; tyto informace jsou uvedené v příslušné individuální části obchodních podmínek,

-při objednání zboží je nutno uvést skutečnou a konkrétní adresu pro dodání zboží, kde je pak kupující povinen převzít zboží od dopravce,

-bez ohledu na tento způsob dopravy může být zvolen i jiný způsob dopravy prostřednictvím e‑mailu info@artiffine.com; v takovém případě však kupující nese riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy,

-dodání zboží probíhá za podmínek stanovených dopravcem,

-pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese kupující náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, nad rámec obvykle nabízeného řešení daného dopravce,

-kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci; v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

2. Dodání zboží převzetím ve vybrané provozovně:

-cenové podmínky pro dopravu a případné balení zboží jsou zvlášť ujednány v závislosti na státu doručení určeném zadáním doručovací adresy kupujícího; tyto informace jsou uvedené v příslušné individuální části obchodních podmínek,

-při objednání zboží je nutno zvolit konkrétní provozovnu a její adresu pro dodání zboží, kde je pak kupující povinen převzít zboží,

-bez ohledu na tento způsob dopravy může být zvolen i jiný způsob dopravy prostřednictvím e‑mailu info@artiffine.com; v takovém případě však kupující nese riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy,

-dodání zboží probíhá za podmínek stanovených provozovatelem provozovny,

-zboží je v konkrétní provozovně dostupné pouze po určitou dobu od okamžiku odeslání výzvy k vyzvednutí zboží kupujícímu. Tato výzva je odeslána bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je zboží v provozovně dostupné k převzetí,

-kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit provozovateli provozovny či jiné odpovědné osobě; v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku v provozovně převzít.

3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list; faktura je zasílána elektronicky na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu (společně s e-mailem potvrzujícím objednávku).

4. V případě volby úhrady kupní ceny při převzetí zboží („na dobírku“) je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději při převzetí zboží.

5. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, je kupující povinen neprodleně informovat Artiffine, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@artiffine.com.

6. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno a dodáno, musí to být vždy výslovně ujednáno.

7. Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny či od objednání zboží v případě výběru úhrady kupní ceny při převzetí zboží („na dobírku“) dle čl. II. obchodních podmínek; délka dodací lhůty je pak stanovena v e-shopu Artiffine u příslušného zboží. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, je kupující neprodleně informován a po vzájemné domluvě je stanovena náhradní lhůta dodání.

8. V případě prodlení s převzetím zboží je Artiffine oprávněna využít práva na svépomocný prodej zboží, přičemž výtěžek z prodeje bude kupujícímu zaslán způsobem zvoleným pro platbu kupní ceny (s výjimkou úhrady kupní ceny při převzetí zboží). Nad rámec toho je Artiffine oprávněna požadovat náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním objednávky, jakož i dodáním zboží. Stejně tak v dané situaci není Artiffine povinna na žádost kupujícího zasílat zboží opětovně. Pokud nebude zboží opakovaně převzato, je Artiffine oprávněna odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu čl. VI. obchodních podmínek.

V. ODPOVĚDNOST ARTIFFINE

 1. Níže uvedená ustanovení se nevztahují na případy, kdy je kupující podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.
 2. Po přechozí žádosti lze kupujícímu vystavit potvrzení ohledně rozsahu a doby trvání jeho povinností.
 3. Odpovědnost Artiffine za vady zboží:

-v maximální možné míře Artiffine odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady (takovými vadami se přitom rozumí zejména to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který byl žádán nebo ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, či nevyhovuje požadavkům právních předpisů),

-na druhou stranu, Artiffine nemůže dokonale poskytnout záruky za trvanlivost zboží, zejména v situaci, kdy kupující nepostupuje v souladu s obchodními podmínkami či pokyny poskytnutými v e-shopu Artiffine nebo uvedenými na přebalu zboží; v takové situaci Artiffine nenese odpovědnost za vady zboží tím způsobené, 

-s ohledem na druh zboží (jeho trvanlivost, skladovací potřeby a ostatní nároky) je potřeba zboží skladovat a užívat v souladu s konkrétními požadavky uvedenými na jeho obalu. V případě pochybení v této oblasti ze strany kupujícího nemůže Artiffine dále uvedená práva z vadného plnění akceptovat, neboť není schopna se zbožím dále efektivně nakládat,

-právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud tuto vadu sám způsobil.

4. Práva kupujícího z vad:

-je-li zboží vadné, může kupující požadovat i dodání nového či obdobného zboží ve srovnatelné hodnotě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti); pokud tento postup není možný, můžete od kupní smlouvy odstoupit (čl. VI. obchodních podmínek),

-je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

-neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může kupující požadovat přiměřenou slevu; právo na přiměřenou slevu má kupující navíc i v případě, že mu Artiffine nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Artiffine nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže,

-má-li zboží vadu, z níž je Artiffine zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu,

-kupující nemá právo na náhradu přiměřeně vynaložených nákladů při realizaci práv z vadného plnění.

5. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace:

-pro uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen bezodkladně poté, co zjistí vadu, resp. vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, oznámit tuto vadu elektronicky na e‑mailovou adresu info@artiffine.com. V oznámení vady je nutno vždy uvést číslo objednávky, jméno a příjmení uvedené v objednávce, e-mail, popis problému a případně doložit též fotografii problému,

-jedná-li se o práva z vad, které zboží mělo již při převzetí, může je kupující uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí, přičemž musí prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí; to přitom neplatí po dobu 6 měsíců od převzetí, kdy prokazovat vadu zboží k okamžiku převzetí kupující nemusí,

uplatněním práva na vydání zásilky od dopravce nabývá kupující práva z přepravní smlouvy namísto Artiffine, a to vč. nároku na náhradu škody na zásilce, za kterou odpovídá dopravce,

-jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, může je kupující uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí,

-při uplatnění práva z vady musí kupující sdělit, jaké právo si dle čl. V.3. obchodních podmínek zvolil, zboží zaslat či jinak doručit na adresu Artiffine s tím, že zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, jakož i opatřeno veškerým potřebným označením, které tvořilo příslušenství zboží při dodání,

-o vyřízení reklamace bude kupující informován elektronicky prostřednictvím uvedené e‑mailové adresy.

6. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním; veškeré případně poskytované či vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet či vráceny zpět na platební kartu kupujícího.

VI. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva může být ukončena odstoupením od kupní smlouvy k určitému dni (závazek se zrušuje s účinky do budoucna) či odstoupením od kupní smlouvy pro vady zboží (závazek se pak zrušuje od počátku).
 2. Artiffine může od kupní smlouvy odstoupit pro neplnění povinností kupujícího, zejména v případě nepřevzetí zboží; v takovém případě nemá kupující právo na vrácení kupní ceny zboží.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy pro vady zboží:

-kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, vyjma případu, kdy zboží použil ještě před objevením vady, či nezpůsobil-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu,

-právo na odstoupení zaniká, neoznámí-li kupující vadu zboží včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji můžete při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, či v případě skryté vady tak není učiněno bez zbytečného odkladu poté, co ji může při dostatečné péči zjistit, avšak nejpozději do 2 let od převzetí zboží,

-vady zboží je kupující povinen oznámit v souladu s čl. V. obchodních podmínek,

zboží, které kupující obdržel, zašle kupující bez zbytečného odkladu zpět na adresu Artiffine, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno; zboží by mělo být doprovázeno fakturou či jinou výzvou podobné povahy. Čl. V. obchodních podmínek se užije obdobně, není-li ujednáno jinak,

-kupující není oprávněn k náhradě vynaložených nákladů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy a zasláním zboží zpět na adresu Artiffine, není-li ujednáno jinak,

Artiffine vrátí všechny peněžní prostředky kupujícímu, a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy; veškeré takto vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet či vráceny zpět na platební kartu kupujícího. Z důvodu bezpečnosti není Artiffine povinna vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než je zboží předáno zpět nebo není prokázáno, že bylo zboží odesláno, není-li ujednáno jinak,

pokud bude zboží, které je předmětem kupní smlouvy, upraveno podle předchozího přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nemůže kupující od kupní smlouvy odstoupit.

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Je-li kupující spotřebitelem, může za účelem mimosoudního řešení sporů využít příslušných autorit ve smyslu čl. VIII.1. obchodních podmínek.
 2. Platforma na řešení online sporů je dostupná z: http://ec.europa.eu/consumers/odr

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy a v její souvislosti mezi kupujícím a Artiffine, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky. Toto ustanovení se však použije v mezích národních právních řádů a v mantinelech ochranných a mandatorních norem na ochranu spotřebitelů a slabších smluvních stran.
 2. Artiffine prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost zaměřuje primárně na Českou republiku.
 3. Kupní smlouva je uzavírána v češtině nebo angličtině. Pokud pro potřeby kupujícího vznikne překlad textu uzavírané kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého nebo anglického jazyka dle jazykové verze uzavřené smlouvy; totéž platí pro tyto obchodní podmínky.

Účinné od 1. 6. 2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(INDIVIDUÁLNÍ ČÁST ČESKÁ REPUBLIKA)

K čl. II.2. Úhrada kupní ceny při převzetí zboží („na dobírku“) je v rámci dodání zboží do České republiky přijímána.

K čl. II.3. Pro potřeby tohoto ustanovení:

-dopravcem se myslí Česká pošta, s.p. (státní podnik), IČ 47114983, se sídlem na adrese Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, Česká republika (EU) (www.ceskaposta.cz)

-provozovnou se myslí provozovna služby Zásilkovna provozovaná společností Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem na adrese Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Česká republika (EU), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 139387 (https://www.zasilkovna.cz/).

K čl. IV.1. Vedle pravidel obsažených v tomto ustanovení se uplatní i následující pravidla ohledně nákladů na dodání zboží s využitím služeb České pošty:

-náklady na dodání (doporučená zásilka) 59,- Kč,

-náklady na dodání (doporučená zásilka) při platbě „na dobírku“ 74,- Kč.

K čl. IV.2. Vedle pravidel obsažených v tomto ustanovení se uplatní i následující pravidla ohledně nákladů na dodání zboží s využitím služeb Zásilkovny:

-náklady na dodání 55,- Kč,

-náklady na dodání při platbě „na dobírku“ 85,- Kč.

K čl. V.5. Vedle pravidel obsažených v tomto ustanovení se uplatní i pravidla následující:

nejpozději do 3 pracovních dnů Artiffine rozhodne o přijetí či zamítnutí reklamace, a toto rozhodnutí sdělí kupujícímu; v případě zamítnutí reklamace Artiffine takové rozhodnutí odůvodní; pokud bude kupující i nadále trvat na svém stanovisku, je na něm přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou Artiffine odpovídá,

reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání či doručení zboží na adresu Artiffine a která činí 15 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší (v případě překročení lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit).

K čl. VI.  Vedle pravidel obsažených v tomto ustanovení se uplatní i pravidla následující. Je-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v klasické 14denní lhůtě, avšak jen za předpokladu, že zboží je nepoužité a neotevřené. V takovém případě se čl. VI.3. uplatní obdobně.

K čl. VIII.1. Pro potřeby tohoto ustanovení je odpovídající autoritou Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, Česká republika (EU), a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace na: https://adr.coi.cz/ 

Účinné od 1. 6. 2021

 

 

 

Artiffine